مقایسه فعالیت نرون های آینه ای حین مشاهده مهارت و راهبرد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 399

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SBSP01_019

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

مشاهده مهارت اولین گام در یادگیری هر مهارت حرکتی است. یادگیری مشاهده ای فرایند یادگیری از طریق مشاهده یک رفتار است. نوآموز از طریق یادگیری مشاهده ای می توان یک مهارت حرکتی، نقشه و یا تاکتیک های بازی را بیاموزد. حتی الگودهی را می توان برای بهبود و پیشرفت در جنبه های روانشناختی استفاده نمود. در سال های اخیر تحقیقات عصب-شناختی نیز بر سودمندی الگودهی صحه گذارده و نتایج این تحقیقات کمک بزرگی برای طراحی تمرینات مبتنی بر الگودهی محسوب می شود. سیستم نرون های آینه ای در منطقه حرکتی اولیه مغز احتمالا مهمترین سازوکار در تعیین سودمندی نوع الگودهی است. ارتباط سیستم نرون های آینه ای با اعصاب حرکتی یک شبکه مشاهده ای-حرکتی را تشکیل می دهد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر مقایسه فعالیت نرون های آینه ای به هنگام مشاهده مهارت و تاکتیک است. بدین منظور 11 ورزشکار مبتدی مرد به صورت داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند. این شرکت کنندگان شاهد دو فیلم ویدیویی آموزشی شوت سه گام به عنوان ویدیوی مهارت و یک تاکتیک یک علیه دو به عنوان ویدیوی آموزشی راهبرد بودند. با استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگراف سه ثبت امواج مغزی از شرکت کنندگان به عمل آمد: یک ثبت پایه با چشمان باز که بیانگر فعالیت نورون های آینه ای در حالت استراحت بود و دو ثبت حین مشاهده مهارت و راهبرد در سه ناحیه مرکزی مغز (نواحی حسی حرکتی C3، C4 و Cz). ریتم میو از طریق لگاریتم نسبت توان موج آلفا در وضعیت آزمایشی به وضعیت استراحت محاسبه شد که مهمترین شاخص در تفسیر فعالیت نرون های آینه ای است. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد در هر دو حالت مشاهده مهارت و راهبرد ریتم میو در هر سه ناحیه سرکوب شد. تحلیل واریانس درون گروهی (2×3) نشان داد اثر اصلی نوع ویدیوی مشاهده شده و منطقه مغزی معنادار نبود اما تعامل نوع ویدیوی مشاهده شده و منطقه مغزی معنادار بود به نحوی که سرکوب ریتم میو در ناحیه c4 در مشاهده راهبرد بیشتر از مشاهده مهارت و دو ناحیه دیگر بود. با توجه به این که سرکوب بیشتر ریتم میو حاکی از فعالیت بیشتر نرون های آینه ای است، الگودهی مهارت و راهبرد هر دو موثر خواهد بود اما مشاهده راهبرد و تاکتیک، درگیری بیشتر نیمکره راست را در بردارد. بدین ترتیب همین امر می تواند به نیاز بیشتر فراگیر به تکرار مشاهده راهبرد نسبت به مهارت دلالت داشته باشد که می توان در پژوهش های آتی نسبت مورد نیاز الگودهی در مهارت و راهبرد را تعیین نمود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

الهام حاتمی شاه میر

دکتری کنترل حرکتی دانشگاه تهران

حامد حاتمی شاه میر

دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه شهید رجایی