رابطه سازگاری زناشویی با دلزدگی زناشویی در بین معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 500

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON09_076

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سازگاری زناشویی با دلزدگی زناشویی بین معلمان زن بوده است. پژوهش حاضر توصیفی از نوعهمبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی ناحیه 3 شهر کرمانشاه می باشد که تعداد 200 نفر از اینزوجین به روش نمونه گیری طبقه ای ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه سازگاری زناشویی (LWMAT) ودلزدگی زناشویی (CBM) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-23 و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آزمونرگرسیون استفاده گردید. یافته ها حاکی از این است که بین دلزدگی زناشویی با سازگاری زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

نویسندگان

آزاده فشنگچی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آباد غرب، ایران

نبی بستان

استادیار گروه روان شناسی، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران