بررسی رابطه بین کاربرد دانش و هوش سازمانی در مدیران هییت های ورزشی استان البرز

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 337

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_060

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

مدیریت دانش شیوه جدید تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و خلاقانه سازمان و شیوه ای جهت بهره وری، بهبود عملکرد و کاهش هزینه هاست. به همین جهت باید به دنبال شناسایی عواملی بود که با مدیریت دانش ارتباط داشته و میتواندبر آن متغیرها تاثیرگذار باشد. از طرفی نیز یکی از ابزارهای بی نظیر و جدید به منظور بقا در میان رقبای خویش استفاده ازهوش سازمانی میباشد. شناسایی هوش سازمانی این امکان را به سازمان میدهد که بتواند نیاز به تغییرات را تشخیص دهد وامکان بهینه سازی فرآیند و بهبود عملکرد خود و زیر مجموعه وابسته را فراهم سازد و با به کارگیری راه حل های هوش سازمانی میتواند میزان تعهد کارکنان نسبت به سازمان را افزایش داده و زمینه مناسبی جهت شکوفایی استعدادهای بالقوه کارکنان و افزایش بهرهوری در سازمان را فراهم نمایند. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین کاربرد دانش و هوش سازمانی در مدیران هییت های ورزشی استان البرز بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران هییت های ورزشی استان البرز تشکیل میدادند، که نمونه این تحقیق نیز برابر با کل جامعه(کل شمار) میباشد. از بین پرسش نامه های توزیع شده تعداد 114 پرسشنامه برگشت داده شد. برای سنجش میزان مدیریت دانش نمونههای تحقیق از پرسشنامه مدیریت دانش با الگوگیری از کار خامدا استفاده شد. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی و استنباطی است که از آمار توصیفی برای رسمجداول فراوانی، نمودارها، محاسبه میانگین و انحراف معیارها استفاده شد. همچنین در قسمت آمار استنباطی برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف (k-s)، برای بررسی فرضیه های ارتباطی تحقیق با توجه به نرمال بودن دادهها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از نرم افزارهای spss18 و Excel 2007 استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین کاربرد دانش و هوش سازمانی در مدیران هییت های ورزشی استان البرز ارتباط معنیداری وجود دارد.

نویسندگان

احمد حدیدی

دانش آموخته کارشناسی ارشد الهیات، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات