بازنمون تصویری دانش رشته دندانپزشکی در گروه های آموزشی شهر تهران در بازه زمانی 2015-2011

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 363

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ADKA10_023

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

مقدمه: ساختار شبکه های هم تالیفی از گره ها /نویسندگان و روابط بین گروه ها تشکیل شده است. هدف از این پژوهش، ترسیم شبکه علمی حوزه دندانپزشکی طی سال های 2011 الی 2015 است. روش بررسی: پژوهش حاضر با استفاده از فنون تحلیل خوشه انجام شده است. گردآوری داده ها به دو صورت جستجوی موضوعی و جستجو با نام تمام دانشکده های دندانپزشکی صورت گرفت و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای vosviewer ، Ucinet، NetDraw انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که روند صعودی مقالات حوزه دندانپزشکی دانشکده های مستقر در تهران، در 5 سال اخیر و بیشترین همکاری بین المللی با کشورهای آمریکا، انگلیس و ترکیه بوده است. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران به ترتیب با مرکزیت درجه 3/6 و 3/3 مهم ترین دانشگاه ها در شکلدهی به شبکه همکاری حوزه دندانپزشکی می باشند و میانگین شاخص ضریب همکاری برای حوزه دندانپزشکی 0/73 است که نشان از همکاری نویسندگان به صورت گروهی است و مقالات 1/2 درصد به صورت انفرادی و 98/8 درصد به صورت گروهی است. بر اساس شاخص های تحلیل شبکه، عسگری و صغیری در حوزه دندانپزشکی نقش مرجعیت را بر عهده داشتند و خوشه های موضوعی این حوزه، در سه گروه شکل گرفته است. نتیجه گیری: حوزه دندانپزشکی درحال پیشرفت است که افزایش همکاری های بین المللی و تعامل با کشورهای پیشرو در این زمینه می تواند در پیشرفت هر چه بیشتر علمی این حوزه تاثیر بسزایی بگذارد

کلیدواژه ها:

دندانپزشکی ، همکاری علمی ، شبکه های هم تالیف

نویسندگان

صدیقه محمداسماعیل

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نسیم نراقیان

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات