مدل سازی BOD5 به روش رگرسیونی در پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس تهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 434

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_146

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

BOD5 از مهمترین شاخصهای بررسی میزان آلودگی فاضلاب و مقایسه با استانداردهای مختلف جهت استفاده مجدد یا تخلیه به منابع آبی میباشند، لذا اندازهگیری و پایش متوالی آن در تصفیه خانه فاضلاب امری ضروری است. از آنجایی که اندازهگیری این پارامتر پرهزینه و زمانبر میباشد؛ بنابراین، در این تحقیق توانمندی مدل رگرسیون خطی چندمتغیره جهت تخمین BOD5 فاضلاب خروجی از تصفیهخانه فاضلاب بررسی شد. براین اساس ترکیبات مختلفی از مهمترین پارامترهای کیفی فاضلاب، طی دوره آماری 8 ساله (1387-1394) به عنوان ورودی مدلها در دو دوره روزانه و ماهانه مورد ارزیابی قرار گرفت. برای BOD5، نتایج بررسی مدل رگرسیون حاکی از مقدار بیشینه ضریب تعیین برای مراحل آموزش و شبیه سازی بهترتیب در دوره روزانه 0/84 و 0/75 و در دوره ماهانه 0/66 و 0/63 بود؛ ریشه میانگین مربعات خطا در این آزمون 0/021 و 0/011 در دوره روزانه و 0/062 و 0/043 در دوره ماهانه، بهدست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق بر کاربرد مناسب هرمدل در تخمین مقادیر BOD5 فاضلاب خروجی دلالت داشت.

نویسندگان

میثم عبودپورسلامت

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

اصلان اگدرنژاد

استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران