بررسی پارامترهای کیفی آب رودخانه با استفاده از نرم افزار Wasp (مطالعه موردی: رودخانه بافت، استان کرمان)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 950

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_144

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

رودخانهها یکی از منابع مهم تامین آب مورداستفاده در کشاورزی، شرب و مصارف صنعتی هستند که ورود انواع آلایندههای کشاورزی، صنعتی و فاضلاب های شهری به آنها در زمینهی آلودگیهای زیست محیطی حایز اهمیت است. رودخانهی بافت یکی از رودهای حوزهی آبخیز جازموریان میباشد که تامین کنندهی بخش مهمی از آب مورداستفاده در کشاورزی، شرب و عوامل دیگری در شهرستان بافت میباشد. در حوزهی آبخیز این رودخانه فعالیت های کشاورزی، اماکن مسکونی و روستاهایی وجود دارد که از نظر مصرف به آن وابستهاند.. به همین منظور برای بررسی کیفی آب این رودخانه و ارزیابی تاثیرات ورود منابع آلایندهای نظیر نیترات و شوری از نرمافزار شبیهساز کیفی wasp استفاده شد. نتایج شبیهسازی نشان داد مدل wasp برای مدلسازی پارامترهای نیترات و شوری رودخانه بافت در بیشتر ایستگاههای موردمطالعه مناسب بوده که ناشی از نزدیکی تقریبی مقادیر مشاهداتی و شبیه سازی شدهی پارامترها میباشد و میتوان تغییرات احتمالی کیفی آیندهی رودخانه را پیشبینی و در راستای آن مدیریت و برنامهریزی لازم را اجرا نمود.

نویسندگان

یوسف رجبی زاده

کارشناس مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

نسرین سیاری

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان