استفاده از متغیرهای محیطی برای تخمین شوری خاک در منطقه کوهبنان کرمان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 702

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_132

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

یکی از بزرگترین مشکلات در زمینه خاک، شوری آن است در سال. های اخیر بیشتر کشورهای جهان به مسیله شوری خاک توجه ویژهای دارند زیرا سبب کاهش کیفیت آب، کاهش بازده تولید کشاورزی و همچنین تخریب خاک خواهدشد که بایستی با تدبیر و مدیریت صحیح علمی این روند مهار گردد اولین گام . ،در این راه شناسایی مناطق شور و تهیه نقشه شوری خاکهای کشور است. این مطالعه در منطقه کوهبنان به وسعت حدود 2000 کیلومتر انجام گردید. اجزای سرزمین و دادههای تصویر ETM+ماهواره لندست متغیرهای محیطی بودند که در این مطالعه استفاده شدند . در ابتدا، رابطه بین متغیرهای مستقل (دادههای کمکی ) و متغیر وابسته (هدایت الکتریکی ظاهری ) محاسبه شد. سپس مقادیر باقیمانده بهدست آمده از این معادله توسط مدل کریجینگ و مدل رگرسیون کریجینگ به نقشه تبدیل گردید ه براساس نتایج بدست آمده مقدار میانگین مربعات خطا و میانگین خطا در کریجینگ تعیین شده در منطقه به ترتیب برابر 55/10 و 17/0 و در رگرسیون کریجینگ به ترتیب 06/5 و 04/0 است. براساس نقشه های تولید شده هر چه از قسمت جنوب به قسمت شمالی منطقه میرویم شدت شوری افزایش مییابد.

نویسندگان

مریم ایزدی بیدانی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشگاه شهید باهنر کرمان ،

اعظم جعفری

استادیار گروه علوم خاک دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمدهادی فرپور

استاد گروه علوم خاک دانشگاه شهید باهنر کرمان