ارزیابی مدلهای جذب آب ریشه گیاه نخود در شرایط تنش خشکی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 643

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_122

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در این پژوهش، اثر تنش خشکی بر میزان جذب آب در دو مدل کلان و یک مدل خرد با گیاه نخود بررسی شد . تیمارهای آبیاری شامل 120 ،100 ،80 ،60 و 40 درصد نیاز آبی بودند . از تیمار 120 درصد نیاز آبی برای محاسبه جذب آب ریشه پتانسیل استفاده گردید . از تیمارهای 100 و 80 درصد نیاز آبی برای واسنجی مدلها و از تیمارهای 60 و 40 درصد نیاز آبی برای صحت سنجی مدلها بهره گرفته شد. پارامترهای هیدرولیکی خاک و همچنین جذب آب ریشه برای هر کدام از مدل ها به طور جداگانه با استفاده از روش GLUE واسنجی شدند. نتایج نشان 2 داد مدل ونگنوختن به خوبی توانسته است جذب آب ریشه را شبیه سازی کند، به طوری که آمارههای Rd و ME ،MAE ،NRMSE ،N.S ، ،0/6 ،11/73 ،0/82 ،0/872 صحتسنجی مرحله در مذکور شاخصهای مقادیر. بودند 0/95 ،0/92 ،0/42 ،5/51 ،0/91 ،0/935 ترتیب به.0/9 ،0/82 بودند

نویسندگان

هادی دهقان

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

میثم عابدین پور

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر