اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین امید بخش ارزن معمولی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 683

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_115

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

بالا بودن میزان تبخیر و تعرق و کمبود منابع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک موضوعی است که توجه هرچه بیشتر مطالعات مرتبط با اثرات تنش کم آبیاری بر گیاهان به ویژه گیاهان متحمل به خشکی را به خود معطوف کرده است . بر این مبنا، این مطالعه به منظور بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارزن در سال 1395 در مزرعه تحقیقاتی د انشگاه شهید باهنر کرمان اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل آبیاری کامل، آبیاری سنتی 40)، 60 و 80 درصد ) و آبیاری یک در میان 40)، 60 و 80 درصد ) بودند که در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. در این آزمایش صفات، وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه در بوته و عملکرد دانه اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که تیمارهای آبیاری تاثیر معنی داری بر پارامترهای عملکرد دانه و تعداد دانه در خوشه داشت . مقایسه میانگین نشان داد که با لاترین میانگین تعداد دانه در خوشه مربوط به تیمار آبیاری کامل بود در حالی که بین سایر تیمارهای آبیاری اختلاف معنی داری از این لحاظ وجود نداشت. همچنین بیشترین و کمترین مقدار عملکرد دانه به ترتیب متعلق به تیمارهای آبیاری کامل و آبیاری یک در میان 60 درصد بود. تیمار آبیاری سنتی 80 درصد نیز اختلاف معنی داری از لحاظ عملکرد دانه با تیمار آبیاری کامل نداشت

نویسندگان

مریم شوکتی مقرب

دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت،دانشگاه شهید باهنر کر مان

عنایت اله توحیدی نژاد

استادیار زراعت، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

قاسم محمدی نژاد

دانشیار اصلاح نباتات، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی شهیدباهنرکرمان

عباس رضایی استخروییه

استادیار آبیاری و زهکشی، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی شهیدباهنرکرمان