ارزیابی فنی سیستم های آبیاری قطره ای در باغات شهرستان کاشمر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,063

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_108

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

کاهش منابع آب و افزایش روز افزون نیاز به آب، ضرورت صرفه جویی و استفاده بهینه آب های موجود را ناگزیرکرده است. یکی از شیوه های آبیاری که می توان با طراحی و اجرای صحیح آن، به بازده مطلوبی رسید، آبیاری قطره ای است. در این تحقیق به منظور ارزیابی فنی سیستم های آبیاری قطره ای درباغات شهرستان کاشمر، شاخص های یکنواختی پخش آب شامل، ضریب تغییرات ساخت قطره چکان (CV ،(بازده پتانسیل کاربرد (PELQ ،(بازده واقعی چارک پایین (AELQ ،(راندمان توزیع (EU ،(ضریب یکنواختی توزیع (CU ،(یکنواختی توزیع (DU ( مورد استفاده قرارگرفتند. نتایج ارزیابی ها نشان دادند که ضرایب فوق در مزرعه اول بترتیب 21/9 ،94 ،28/86 ،27/90 ،1/95 و87درصدو در مزرعه دوم به ترتیب 45،90 ،1/85 ،5/88 ،8/84 و6/80 درصد می باشد. با بررسی نتایج حاصل مشخص شد که سیستم های آبیاری قطره ای اجرا شده دارای شاخص های یکنواختی قابل قبول می باشد.

کلیدواژه ها:

ارزیابی ، سیستم آبیاری قطره ای ، یکنواختی پخش ، ضریب تغییرات

نویسندگان

میثم عابدین پور

استادیار، دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران

هادی دهقان

استادیار، دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران