برسی اثر کاربرد براسینولید در جوانه زنی گیاه ماش تحت تنش خشکی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 504

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_096

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در این تحقیق کاربرد براسینولید در جوانه زنی بذر ماش در شرایط تنش خشکی ناشی از محلول پلی اتیلن گلایکول مو رد برسی قرارگرفت آزمایش بصورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی صورت گرفت با چهار سطح هورمون براسینو استرویید غلظتهای صفر،یک ،دو و چهار میکرو مولار با سه تکرار و چهار سطح تنش خشکی با استفاده از محلول پلی اتیلن گلایکول6000با پتانسیل های صفر ، -2 ، -4 و -6 با سه تکرار صورت گرفت. با افزایش میزان تنش خشکی ناشی از پلی اتین گلایکول درصد جوانه زنی ،شاخص بنهی بذر ،طول ریشه چه ،طول ساقچه ،وزن تر ریشه چه ،وزن تر ساقه چه ،وزن خشک ریشه چه ،وزن خشک ساقه چه کاهش می یابد و بیشترین درصد جوانه زنی ،شاخص بنهی بذر ،طول ریشه چه ،وزن خشک ریشه چه،وزن خشک ساقه چه در شاهد و براسینو استرویید 1 میکرو مولار بود و کمترین ان ها در براسینو استرویید 4 میکرومولار بود و بیشترین طول ساقه چه ،وزن تر ریشه چه ،در براسینو استرویید 1 میکرو مولار بود و کمترین ان ها در براسینو استرویید 4 میکرو مولار بود

نویسندگان

فرامرز چمنی

دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

ساناز خسروان

دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

سیدمهدی ناصرعلوی

استادیار زراعت هییت علمی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان