ارزیابی دقت ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی تبخیر و تعرق مطالعه موردی: ایستگاه های هواشناسی همدان و نهاوند در استان همدان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 571

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_088

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

تعیین میزان تبخیر و تعرق در فرآیند طراحی سیستمهای آبیاری و زهشکی و برنامهریزی آبیاری از اهمیت فراوانی برخوردار است. وجود انواع روشها و معرفی روشهای جدید تا اندازهای کار انتخاب روش بهینه برآورد را دشوار ساخته و تعیین میزان دقت و اعتماد به آنها نیازمند ارزیابی و مقایسه منظم و علمی است. در همین راستا در پژوهش حاضر میزان تبخیر و تعرق ایستگاههای هواشناسی همدان و نهاوند با روش ماشین بردار پشتیبان برآورد شده است.در این مطالعه ابتدا متغیرهای مستقل هواشناسی در سناریوهای پنجگانه دستهبندی گردید و سپس با استفاده از ماشین بردار پشتیبان دقت برآورد پارامتر تبخیر و تعرق در هر یک از سناریوهای اطلاعاتی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان میدهند لزوما0 کاهش پارامترهای ورودی در سناریوهای مختلف، دلیلی بر کاهش دقت ماشین بردار پشتیبان نمیباشد. با توجه به آمارههای خطاسنجی ماشین بردار پشتیبان در ایستگاه همدان بهترین عملکرد را داشته است (18/0=RMSE .( نتایج حاصل از ارزیابی دقت تبخیر و تعرق از طریق روش ماشین بردار پشتیبان حاکی از عملکرد مطلوب این روش بوده است.

نویسندگان

کسری صباحی

دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی،گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی،دانشگاه بوعلی سینا

سمیرا اخوان

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی،دانشگاه بوعلی سینا

امید بهمنی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی،دانشگاه بوعلی سینا

حسنا محمدی منور

استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا