مطالعه ی اثر براسینواسترویید و عنصر سمی ارسنیک بر محصول گیاه سیب زمینی (.L tuberosum Solanum)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 640

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_087

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

امنیت غذایی در کنار حفظ محیط زیست به یک موضوع مهم جهانی تبدیل شده است. تجمع آرسنیک در سیب زمینی به عنوان یک فاجعه برای جنوبشرق آسیا شمرده میشود. با توجه به این نکته که سیبزمینی از پرمصرفترین اقلام در جیره غذایی مردم ایران محسوب میشود. آزمایش حاضر به منظور بررسی تاثیر براسینواسترویید و عنصر سمی آرسنیک بر برخی پارامترهای رشد گیاه سیب زمینی به صورت طرح کاملا0 تصادفی با سه تکرار در گلخانه ی آزمایشی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل آرسنیک با غلظت 75 میلیگرم بر کیلوگرم و تنظیم کننده براسینواسترویید با غلظت 001/0 پی پی ام بود. تعداد برگ و طول ساقه اندازه گیری شد و پس از برداشت تعداد غده، وزن کل غده و سپس غلظت آرسنیک در غده اندازه گیری شد. تحلیلهایآماری با استفاده از نرم افزار SAS صورت گرفت و نتایج نشان داد که غلظت آرسنیک در پوست افزایش معنیداری درسطح یک درصد داشت و با اعمال براسینواسترویید غلظت این عنصر 27/52 درصد کاهش یافت. تاثیر آرسنیک بر تعداد برگ و تعداد غده و وزن کل غده کاهش معنیداری را نشان داد که با اعمال هورمون براسینو افزایش معنیداری در ارتفاع بوته، تعداد برگ، تعداد غده نشان داده شد.

نویسندگان

سمیه آذریان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک دانشگاه شهید باهنر کرمان

مجید فکری

استاد بخش مهندسی علوم خاک، دانشگاه شهید باهنرکرمان،

سیدمحمدجواد آروین

استاد بخش مهندسی علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

مجید حجازی

دانشیار بخش مهندسی علوم خاک، دانشگاه شهید باهنرکرمان،