تاثیر پرایمینگ هورمون براسینواسترویید و محلول پاشی مالییک هیدرازید و بنزیل آمینوپورین بر برخی از خصوصیات صفات فیزیولوژیکی و عملکرد توده های هندوانه آجیلی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 450

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_077

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هندوانه (.L lanatus Citrullus (متعلق به خانواده Cucurbitaceae و جنس Citrullus ،تنها گونه کشت شده از این جنس میباشد اغلب ارقام زراعی و یا خوراکی هندوانه به این گونه تعلق دارد. این پژوهش با هدف بررسی اثر متقابل غلظتهای 0 ،75/0 و 1 میکرومولار براسینواسترویید، 0 و 50 میلی گرم در لیتر مالییک هیدرازید و 0 و 40 میلی گرم در لیتر بنزیل آمینوپورین بر برخی از خصوصیات صفات فیزیولوژیکی و عملکرد هندوانه آجیلی (توده تخمه ژاپنی) انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در تابستان 1395 اجرا گردید. نتایج نشان داد، که اثرات متقابل پرایمینگ هورمون براسینواسترویید (75/0 میکرومولار) + مالییک هیدرازید (50 میلی گرم در لیتر) + بنزیل آمینوپورین (40 میلی گرم در لیتر) بر برخی از خصوصیات وزن میوه، کلروفیل a ،نشت یونی در سطح احتمال 1 درصد، اثر معنی داری نسبت به شاهد داشت.

نویسندگان

هاشم احمدپور

دانشجو گروه علوم باغبانی ، عضو انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه شهید باهنر کرمان

سیدمحمدجواد آروین

استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

علی رجب قانع

دانشجو گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان