تاثیر کاربرد سالیسیلیک اسید و کود نیتروژن بر محتوی نیترات و عملکرد غده های سیب زمینی Solanum tuberosum در کرمان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 776

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_061

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر متقابل کود نیتروژن و هورمون سالیسیلیک اسید بر عملکرد و تجمع نیترات در غدههای سیبزمینی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه دانشگاه کرمان انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل دو سطح کودی 330) و 1000 کیلوگرم در هکتار اوره) به همراه محلولپاشی هورمون سالیسیلیک اسید با غلظت 70ppm و شاهد (عدم کاربرد کود و سالیسیلیک اسید) بودند. دو سطح کود در طی چند مرحله و محلولپاشی سالیسیلیک اسید به صورت برگی اعمال شدند. پس از برداشت تعداد غده، وزن کل غدههای هر بوته اندازهگیری و سپس نیترات موجود در هر غده محاسبه شد. نتایج نشان داد که میزان نیترات در هر دو سطح کودی نسبت به شاهد افزایش معنیداری وجود داشت. اثر کاربرد سالیسیلیک اسید روی محتوای نیترات در سطح یک درصد و محلول پاشی سالیسیلیک اسید منجر به کاهش نیترات در غده گردید. همچنین اثر متقابل کاربرد کود و سالیسیلیک اسید میزان نیترات در سطح یک درصد معنی دار و با محلول پاشی سالیسیلیک اسید میزان نیترات کاهش یافت. اثر کاربرد سالیسیلیک اسید بر تعداد غده و عملکرد در بوته در سطح یک درصد معنی دار و سبب افزایش تعداد غده و عملکرد در بوته شد.

نویسندگان

سپیده سعیدی گراغانی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مجید فکری

استاد علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

سیدمحمدجواد آروین

استاد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

علی اکبر مقصودی مود

دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان