مقایسه تغییرات بستر در اطراف آب شکن های عمود با چینش های متفاوت

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 497

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_060

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در محدوده ی آبشستگی سازه های هیدرولیکی مانند آبشکنها، آبگیرها، پا یه ی پلها همواره یکی از مشکلات اساسی در طراحی آنها بوده است. پیشبینی میزان آبشستگی در نواحی نزدیک به این سازهها در کانالهای روباز یکی از چالش ها ی پیش روی مهندسین در دههی اخیربوده است و در این میان، آبشکنها مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. در این مقاله به بررسی الگوی فرسایش و رسوبگذاری در اطراف آبشکنهای عمود با چینش متفاوت پرداخته شده است. اعتبارسنجی مدل عددی، توسط دادههای آزمایشگاهی صورت گرفت و سپس مدلهای عمود با طول و چینش متفاوت ساخته شدند. نتایج نشان از کاهش میزان آبشستگی در پای آبشکنها و افزایش رسوبگذاری در بین آبشکنها داشته است.

نویسندگان

سعید عباسی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان،

حنیف پورشهباز

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش آب و سازههای هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان،

نوشین اصانلو

کارشناس نرم افزار، شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان،