نقش هورمون براسینواسترویید روی ویژگیهای کمی میوه انگور تحت تنش خشکی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 529

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_026

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق، افزایش ویژگیهای کمی انگور با استفاده از تیمار براسینواسترویید (0 ،5/0 ،75/0و 5/1میلیگرم بر لیتر) روی انگور رقم سلطانی تحت تنش خشکی بوده است. بدین منظور محلول پاشی روی درختان در مرحله نوک سبزی به صورت یک آزمایش طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. مقایسه میانگینها نشان داد، تیمار براسینواسترویید 75/0 و 5/1 میلیگرم بر لیتر تاثیر معنیداری در افزایش درصد تشکیل میوه، نشان دادند .همچنین تیمار براسینواسترویید سبب افزایش وزن میوه و خوشه در مقایسه با شاهد شد. طبق نتایج بدست آمده، تیمار براسینواسترویید 5/1 میلیگرم بر لیتر بهترین اثر را روی تشکیل میوه داشت.

نویسندگان

الهام توکلی

دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

زهرا پاک کیش

دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.