بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 562

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMAC02_235

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

جریان سرریزهای تکنولوژی به کشورها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. چرا که این سرریزها منجر به افزایش دانش، ایجاد مزیتهای رقابتی و ادغامهای اقتصادی میگردند. با توجه به اهمیت سرریزهای تکنولوژی این مقاله با استفاده از مدل رشد رومر و نیز با توجه به تفاوتهای اقتصادی و ساختاری که در کشورهای قارههای مختلف وجود دارد؛در سه برآورد به صورت جداگانه به بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی بر رشد اقتصادی در بین کشورهای منتخب درحال توسعه سه منطقه آسیا، آمریکا و آفریقا در دوره زمانی ( 2012- 1995 ) میپردازد. بدین منظور از شاخص سرریزتکنولوژی کانال واردات حامل دانش و کانال جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجیبرای محاسبه سرریزهایتکنولوژی استفاده شده است. نتایج حاکی از اثرگذاری مثبت و معنیدار، متغیر لگاریتم مخارج تحقیق و توسعه، شاخص سرمایه انسانی و سرریزهای تکنولوژی بر رشد اقتصادی مناطق مورد بررسی بوده است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

نیلوفر علیدوست

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

حمیدرضا حری

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

امید ستاری

دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرستهران