حمایت شبکه های اجتماعی غیررسمی و رضایت از اوقات فراغتزنان متاهل شاغل در شهر اردبیل

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 351

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOCIAL-12-2_005

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

مطاله حاضر به بررسی تاثیر حمایت شبکه های اجتماعی غیر رسمی و قوت پیوند صمیمیت بر رضایت از اوقات فراغت زنان متاهل شاغل می پردازد برای بررسی این رابطه، از مدل تاثیر مستقیم حمایت اجتماعی و نظریه منابع اجتماعی استفاده شده است این مطالعه با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری را زنان متاهل شاغل 55-20 شهر اردبیل در سال 1390 تشکیل می دهند. حجم نمونه 356 نفر است که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. ضریب آلفای 0.69 برای متغیر رضایت از اوقات فراغت و 0.73 برای متغیر حمایت اجتماعی نشان دهنده پایایی مناسب برای این ابزارها بوده و این متغیرها از اعتبار صوری نظر اساتید برخوردار هستند. یافته ها نشان می دهد که میزان رضایت زنان از اوقات فراغتشان نزدیک به حد متوسط، میزان قوت پیوند در حد متوسط و میزان حمایت دریافتی پایین تر از حد متوسط است در ارتباط با انواع شبکه ها، خویشاوند و دوست، بیشترین میزان و همسایگی، کمترین میزان حمایت را داشته اند. علاوه بر آن، در میان انواع حمایت ها، حمایت اطلاعاتی بیشترین تاثیر را بر روی متغیر وابسته داشته است. نتایج رگرسیون نیز نشان می دهد که متغیرهای پایگاه اقتصادی – اجتماعی قوت پیوند و حمایت اجتماعی متغیرهای تاثیر گذار بر رضایت شغلی زنان متاهل شاغل می باشند.

کلیدواژه ها:

شبکه های اجتماعی غیر رسمی ، حمایت اجتماعی ، رضایت از اوقات فراغت

نویسندگان

خدیجه سفیری

استاد جامعه شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

سوسن باستانی

دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

لیلا قرانی دامداباجا

کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران