کاربرد مدل های سری زمانی خطی در پیشبینی بارش های منطقه ای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 311

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WRRC02_162

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

در این مطالعه بارش های منطقه ای حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع در استان آذربایجان غربی در مقیاس ماهانه با استفاده از مدل های سری زمانی در دوره آماری 1345-1391 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از مدل های مذکور افق 10 ساله آتی (1392-1401) بارندگی های هر حوضه به صورت منطقه ای در مقیاس ماهانه پیشبینی گردید. برای نرمال کردن داده ها از توابع تبدیل مختلف استفاده و از آماره ضریب چولگی برای آزمون نرمال بودن داده ها استفاده شد. جهت بررسی ایستایی داده ها از آزمون ADF استفاده گردید. با حذف عوامل ناایستایی، سری های بارش ماهانه منطقه ای حوضه آبریز دریاچه ارومیه ایستا شدند. برای سری بارش ماهانه حوضه آبریز دریاچه ارومیه مدل AR(3) با داشتن کمترین مقدار معیار آکایکه اصلاح شده و با توجه به آزمون پورت مانتیو به عنوان مدل مناسب انتخاب شد. مقدار آماره ضریب همبستگی و جذر میانگین مربعات خطا در مدل مذکور برای سری بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه به ترتیب 0/852 و15/51 (mm) به دست آمد.

کلیدواژه ها:

بارش ، خودهمبستگی ، سری زمانی ، مدل ، حوضه آبریز دریاچه ارومیه

نویسندگان

مهرنگ دوستی رضایی

کارشناس ارشد آبیاری- زهکشی، شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

محمدعلی گلشن

کارشناس ارشد عمران آب، شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

فرهاد نصیری

کارشناس ارشد، شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

فرشاد احمدی

دکتری منابع آب،شرکت مهندسین آذرپریسا