توسعه منحنیهای شکنندگی برای پایه های پل بر اساس آنالیز دینامیکی افزاینده - مطالعه موردی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 391

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISSEE03_008

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

یکی از ابزارهای قدرتمند جهت ارزیابی آسیب پذیری کمی سازهها، منحنیهای شکنندگی میباشند. این منحنیها احتمال فراگذشت برای حالات عملکردی در سطوح مختلف خرابی به ازاء شدتهای مختلف زلزله را تعریف مینمایند. پلها از حساس ترین و کلیدی ترین عناصر سیستم های حمل و نقل به شمار میروند. آسیبهای ایجاد شده در این سازه ها در زلزلههای اخیر، نیاز به ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای آنها با استفاده از روشهای عملکردی بیش از پیش نمایان میسازد. در این تحقیق آسیب پذیری لرزه ای یک پل دارای سیستم دال و تیر که دارای چهار دهانه میباشد مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور منحنیهای شکنندگی برای پایههای مختلف پل با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی افزاینده برای ده شتابنگاشت حوزه دور توسعه یافته اند. در این مطالعه برای لحاظ نمودن اثرات اندر کنش شمع و خاک و در نظر گرفتن رفتار غیر خطی سازه پل از نرم افزار OpenSees استفاده شده است. در تهیه منحنیهای IDA مقدار شتاب بیشینه شتابنگاشتها به عنوان شاخص شدت و حداکثر جابجایی نسبی پایه های پل به عنوان شاخص خرابی استفاده شده است. منحنیهای شکنندگی پایهها با توجه به سطوح عملکردی معرفی شده در آیین نامه HAZUS محاسبه گردیده و با منحنی شکنندگی حاصل از سطح واژگونی حاصل از آنالیز افزاینده مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج بیانگر کاهش شکل پذیری قابل توجه پایههای پل مورد مطالعه در مقایسه با پلهای با طرح لرزه ای جدید میباشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهرداد اسکندری لطفعلیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

شهریار طاووسی تفرشی

استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

امیرعباس قاسمی

استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران