یادگیری زدایی سازمانی؛ پیشرو در بهبود دانش سازمانی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 781

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF05_013

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت یادگیری، چگونگی آن و شیوه هایی که یادگیری را در افراد و سازمان ها تشو یق م ی کند، شناخت بس یار کم ی درباره یادگیری زدایی وجود دارد. چیستی و چرایی حایز اهمیت آن کمتر مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به نقش اهم ی ت یادگیری زدایی و نقش آن در فرایند اکتساب دانش نو، در این مقاله به بررسی یادگیری زدایی سازمان ی و انواع آن در بهبود دانش سازمانی پرداخته شده است. یادگیری زدایی تغییر مستمر است که افراد و سازمان ها را برای انطباق با مح یط با مح یط و توسعه مهارت های جدید توانمند می کند. یادگیری زدایی حرکتی عمدی است و پاکسازی شیوه های قدیمی سازمان است، بدین معنا آنچه که دیگر مفید نیست رها می گردد. یادگیری زدایی با خود اهمیت فزاینده یادگیری را برای سازمان ها به ارمغان م ی آورد زی را برا ی یادگیری باید یاد گرفت چه چیز یادگیری زدایی می شود.

نویسندگان

رامین هنردار

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

ویدا اندیشمند

استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

علی کروکی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان