بررسی رابطه فناوری نوین ارتباطی و هویت اجتماعی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 598

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF03_085

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فناوری نوین ارتباطی و هویت اجتماعی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان بود. جامعه آماری عبارت بودند کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان (206 نفر) و نمونه آماری تمام شمار انتخاب شد ( 206 پرسشنامه) که از بین آنها 156 پرسشنامه برگشت داده شد. از پرسشنامه 66 سوالی استاندارد فناوریهای نوین ارتباطی نقیب السادات 1391 با طیف لیکرت و پرسشنامه هویت اجتماعی 20 سوالی اسمیت، 1385 که به ترتیب روایی محتوایی و سازه این پرسشنامه ها در تحقیق توسط لطف نقیب السادات 1391 و آبادی 1385 ، برآورد و مورد تایید قرار گرفته بود استفاده شد. پا یایی پرسشنامه های مذکور به ترتیب با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب پایایی 82/0 ،747/0 ،برآورد و مورد تا یید قرار گرفت .روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص ها ی آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد فروانی) و همچنین در بخش آمار استنباطی از آزمون کای اس، تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردید. یافته ها نشان داد که: 1-بین فناوری نوین ارتباطی و هویت اجتماع ی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان ارتباط معنی داری وجود دارد، 2-فناوری نوین ارتباطی بر هویت اجتماعی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان تاثیر دارد 3 -در ارزیابی وضعیت فناوری نوین ارتباطی و هویت اجتماعی. کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان و هریک از ابعاد آن، همگی در وضعیت نسبتا مناسبی (پایین تر از نمره ملاک) قرار داشتند. 4 -نتایج نشان داد که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیر پیش بین (شخصیت) و یک متغیر ملاک (رضایت مندی) از لحاظ کیفیت، مدل ضعیف و مجموعه متغیرهای پیش بین قادرند تغییرات متغیرهویت اجتماعی را تا اندازه کمی پیش بینی کنند. به عبارتی رگرسیون خطی متغیرها ی شخصیت بر هویت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان حدود 1/10 درصد از کل تغییرات را توجیه میکند و مابقی، سهم سایر متغیرهاست.

نویسندگان

علی کروکی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

حمیدرضا صانعی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

مهری تبریزی یگانه

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان