بررسی رابطه شخصیت و رضایت شغلی کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 720

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF03_083

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شخصیت و رضایت شغلی کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان بود. روش تحقیق حاضر توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آمار ی شامل 206 نفر کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان بودند که نمونه آماری تمام شمار انتخاب شد. از پرسشنامه استاندارد شخص یت (نیو پی آی-آر 1992 با طیف لیکرت و پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت،2004 استفاده شد. پایایی پرسشنامه های مذکور به ترتیب با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 795/0 و 927/0 ،برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و..) و همچنین در آمار استنباطی از آزمون کای اس، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خط ی استفاده گرد ی د. یافته ها نشان داد که: 1-بین شخصیت و رضایت شغلی کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان ارتباط معنی داری وجود دارد، 2 -شخصیت بر رضایت شغلی کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان تاثیر دارد 3-در ارزیابی وضعیت شخصیت و رضایت شغل ی کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان و هریک از ابعاد آن، همگی در وضعیت مناسبی (بالاتر از نمره ملاک) قرار داشتند. 4 -نتایج نشان داد که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیر پیش بین (شخصیت) و یک متغیر ملاک (رضایت شغلی) از لحاظ کیفیت، مدل ضعیف و مجموعه متغیرهای پیش بین قادرند تغییرات متغیر رضایت شغلی را تا اندازه کمی پیش بینی کنند. به عبارتی رگرسیون خطی متغیرها ی شخصیت بر رضایت شغلی کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان 6/16 %از کل تغییرات را توجیه میکند و مابقی سهم سایر متغیرهاست.

نویسندگان

علی کروکی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

مهری تبریزی یگانه

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

حمیدرضا صانعی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

محمد عسکری زاده

کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان