تاثیر مالکیت نهادی برتامین مالی خارجی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 431

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FNCAA03_052

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

در ا ین تحقیق به بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر تامین مالی خارجی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1387الی 1393پرداخته شده برا و ی اندازه گیری ازمدل (جی سان و همکاران، 2015 (استفاده شده است. مالکیت نهادی به عنوان متغیر مستقل بررس ی شده و باتوجه به تاثیر بدهی ها در شرکت ها اعم از ایجاد ریسک و همچنین مزایایی از قبیل صرفه جویی مالیاتی و...، در این تحقیق تنها از معیار اهرم مالی یا نسبت بدهی ها جهت شناسایی عوامل موثر بر تامین مالی خارجی شرکت ها که به طور میانگین بخش اعظم آن از طریق بدهی ها انجام گردیده استفاده شده است بدین منظور پس از جمع آوری اطلاعا وت غربالگری تعداد121 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند . یافته یها تحق بی یق انگر رابطه معنادار ومنفی مالکیت مالکیت نهاد ی برتامین مالی خارجی می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بین دارایی های مشهود به عنوان متغیرهای کنترلی بر تامین مالی خارجی ارتباط معنادار و منفی وجود دارد و همچنین بین رشد فروش به عنوان متغیر کنترلی با تامین مالی خارجی تاثیر معناداری دیده نشد.

کلیدواژه ها:

مالکیت نهادی – تامین مالی - بدهی

نویسندگان

ایوب احمدی موسی آباد

استادیار - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی گلستان گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی گرگان، ایران،

سیدمرتضی حسینی کوهستانی

دانشجوی کارشناسی ارشد – موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی گلستان گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی گرگان، ایران،