مطالعه موانع مالیاتی و مشکلات مربوط به عملیات پیمانکاری در ایران مطالعه موردی استان قزوین و استان های همجوار

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 470

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOEM04_142

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

اگرچه در سالهای اخیر درآمدهای مالیاتی کشورمان افزایش قابل ملاحظه ای داشته است اما هنوز تاتحقق اهداف کامل نظام مالیاتی کشور فاصله زیادی وجود دارد. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش انجام تحقیق، پیمایشی می باشد. جامعه آماری موردمطالعه تعداد 96 نفر از کارشناسان اداره کل امور مالیاتی استان قزوین و تعداد 200 نفر از پیمانکاران استان های قزوین، البرز، زنجان وگیلان میباشند. اعتبار پرسشنامه کارشناسان و پیمانکاران بزرگتر از0/7 می باشد که تمامی ضرایب بدست آمده در دو روش تعیین اعتبار، قابل قبول و مناسب میباشند و بنابراین اعتبارپرسشنامهها قابل تایید است. جهت توصیف دادهها از روشهای آمار توصیفی از قبیل رسم جداول فراوانی و نمودارها، درصد فراوانی، فراوانی نسبی تجمعی، میانگین، میانه، انحراف معیار، مینیمم و ماکزیمم و جهتتجزیه و تحلیل و آزمون فرضیهها از روش های آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی رتبه ای کندال، آزمونفریدمن و کای دو استفاده شد. تمامی تحلیلهای انجام شده با استفاده از نرمافزار کامپیوتری - SPSS انجام گرفت. نتایج تحلیل داده های جمع آوری شده نشان می دهد که سطح معنی داری ( Sig≤0/05 ( است و براین اساس بین اثر شیوه های مالیات ستانی، اثر کاهش فرایندهای مزاحم مالیاتی، اثر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، نوع فعالیت پیمانکاری و کارایی و اثربخشی بخشنامه های مالیاتی از منظر کارشناسان و پیمانکاران رابطه معناداری وجود دارد .این نتایج نشان می دهد برای رفع موانع مالیات ستانی بایستی به شیوه های صحیح دریافت مالیات، رفعهرگونه فرایندهای مزاحم، اصلاح قوانین و مقررات و تطابق سیستم های حسابداری با نوع فعالیت پیمانکاری و توجه به بخشنامه های جدید در این خصوص بایستی انجام شود. امید است شرکت های پیمانکاری هم بتوانند با ارایه اطلاعات مفید و قابل اتکاءتر به همکاران امور مالیاتی، اعتماد دولتمردان را در جلب و رونق خدمات به آنها با بهره مندی از مالیات های پرداختی فراهم سازند.

کلیدواژه ها:

رفع موانع مالیات ستانی ، شیوه های مالیات ستانی ، درآمد مالیاتی ، کارایی و اثربخشی مالیاتی

نویسندگان

کورش عیسی خانی خانسری

دانشجوی دکترا تخصصی حسابداری، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران

علی جنگی

کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری،واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران