توسعه پایدار شهری، حاشیه نشینی و امنیت فضای محیطی با رویکرد الگوی اسلامی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 560

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICH02_073

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

با رشد جمعیت شهرنشینی و توسعه نامتوازن شهری در قرن بیست و یکم و مهاجرت جامعه از روستا به شهرها، به موازات افزایش جمعیت شهری و به تبع آن گسترش کالبدی نواحی شهری، جرایم و تخلفات گسترش پیدا کرده و این افزایش جمعیت و مهاجرت بیرویه یکی از مهمترین دلایل وقوع جرم میباشد.عدم توجه به معضل افزایش جرایم و مقابله با این پدیده به صورت علمی و منطقی میتواند آسیبها و زیانهای جبران ناپذیری برای شهرها به بار آورد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، شاخصها و - عوامل موثر در وقوع جرم و توسعه شهری کرج و پیامدهای حاشیهنشینی را مورد ارزیابی و شناسایی قرارداده است. عوامل محیطی موثر بر وقوع جرم مانند: موقعیت قرارگیری محلات، کارکرد محلات، وسعت محلات و شرایط فیزیکی محلات حاشیهنشین. عوامل فرهنگی موثر بر وقوع جرم )تهاجم فرهنگی، فرهنگ خانواده، گسترش شبکههای فروش مواد مخدر و باندهای فساد و فحشاء(.نتایج نشان میدهد، عوامل اقتصادی موثر بر توسعه نامتوازن شهری شامل: فقر و بیکاری، رشد تورم و گرانی، میزان درآمد خانواده، وجود مشاغل کاذب، هزینه و قیمت مسکن. عوامل اجتماعی: ناهنجاریهای اجتماعی، میزان سطح سواد، تعارض بین نسلها، تراکم جمعیت، وجود قومیتهای مختلف، عواملکالبدی: عدم برخورداری از امکانات مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز انتظامی، ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و آموزشی، مراکز تجاری و خرید میباشند. بنابراین ارایه اگو و مدل کاربردی اسلامی در توسعه شهری مناسبترین روش برای گسترش شهرها و تامین نظم و امنیت آنها است.

نویسندگان

بهزاد پورنقدی

عضو دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کرج، ایران

زهره محمدی زنوزق

استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

محدثه امینی

استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران