مطالعه تاثیر سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران گردشگری مطالعه موردی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 302

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF02_0948

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه مدیران گردشگری شهر تهران است که بر اساس فرمول کوکران 384 آزمودنی به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوریاطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن مورد تایید استاد راهنما قرار گرفت و پایایی صحت 0/927, وبهبود تصمیم گیری مدیران 0/872 محاسبه شد. نتایج حاکی از آن بود که بین سیستم اتوماسیون و افزایش صحت تصمیم گیری مدیران رابطه معناداری وجود دارد و می تواند تاثیر بسزایی بر صحت تصمیم گیری مدیران داشته باشد

نویسندگان

سمیه ترکمان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی و توسعه، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبا

طهماسب طالبی

استاد گروه مدیریت و جهانگردی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبا

علی اکبر نظری

استاد گروه مدیریت و جهانگردی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبا