بررسی تاثیر مسیولیت اجتماعی سازمان بر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 280

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF02_0332

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مسیولیت اجتماعی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام بر عملکرد کارکنان آن می باشد. با توجه به ماهیت تحقیق و تعاریف روش پیمایشی و میدانی برای انجام این تحقیق به کار برده شده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مسیولیت اجتماعی کارول و پرسشنامه تحلیل رفتگی مسلش و جکسون استفاده گردید .جامعه ی آماری برابر 200 نفر می باشد که 120 نفر به عنوان نمونه درنظر گرفته شده است. در این پژوهش یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی به آزمون گذاشته شد که پس از تعیین روایی و پایایی با تعیین آلفای کرونباخ هر دو متغیر از پایایی مناسب (مسیولیت اجتماعی 90 %و تحلیل رفتگی83 (%برخوردار بودند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. بهمنظور تجزیه و تحلیل یافتهها از روشهای آمار توصیفی نظیر فراوانی ، درصد و درصد تراکم و روشهای آمار استنباطی براساس آزمون همبستگی پیرسون حاصل از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مسیولیت اجتماعی سازمان بر تحلیل رفتگی کارکنان تاثیر دارد.

کلیدواژه ها:

مسیولیت اجتماعی سازمان ، تحلیل رفتگی شغلی کارکنان

نویسندگان