مطالعه دقت و بارمحاسباتی روش توانی درمسیله دوجسم

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 388

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AEROSPACE16_384

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

دراین مقاله دقت رفتارهمگرایی و بارمحاسباتی حل سری توانی درمسیله دوجسم برای دوروش لاگرانژ و ترنر و مقایسه شده است درروش لاگرانژوترنر دوالگوریتم بازگشتی متفاوت برای محاسبه ضرایب سری توانی ارایه میشود درروش اول الگوریتم بازگشتی برای محاسبه ضرایب به اصطلاح لاگرانژ است درحالیکه درروش ترنر مشتقات مراتب بالا برای بردار موقعیت دربسط تیلور بصورت بازگشتی حاصل میشود بنابراین بارمحاسباتی دوروش مذکور متفاوت میشود حل سری توانی تیلور درمسیله دوجسم به ازای شرایط اولیه و زمانهای مختلف ممکن است همگرا یا واگرا باشد درحل سری توانی برای این منظور شعاع همگرایی تعریف میشود این شعاع همگرایی درتحقیق حاضر بصورت عددی استخراج میشود نتایج حل عددی نشان میدهد که به ازای بازه و سیعی ازشرایط اولیه موضعیت و سرعت وسیله پروازی زمان همگرایی محدود است اما به طور نمونه به ازای سرعت مدار دایروی زمان همگرایی نامحدود میشود مقادیر شعاع همگرایی به ازای مسیرمدار حداقل انرژی استخراج شده است بطور نمونه به ازای مسیرمدار حداقل انرژی و با فرض فاصله اولیه 6400کیلومتری ازمرکززمین زمان پرواز درمحدوده زاویه برد 22/5تا 168/9درجه درناحیه واگرایی قرار میگیرد درادامه رابطه تقریبی بارمحاسباتی حل توانی برحسب فلاپس به ازای هردوروش بدست شده است

نویسندگان

محسن دهقانی محمدآبادی

دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران

سیدحمید جلالی نایینی

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران استادیار