بیبعدسازی معادلات کنترل وضعیت تک محوره ماهواره صلب با مدولاتور پهنا و فرکانس پالس و کنترلگر PI-D اصلاحشده مبتنی بر روش مشاهدهگر

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 374

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AEROSPACE16_172

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

در این مقاله، دو روش بیبعدسازی و پنج روش شبهبیبعدسازی معادلات کنترل وضعیت تکمحوره ماهواره صلب با مدولاتور پهنا و فرکانس پالس و کنترلگر اصلاح شده PI-D مبتنی بر روش مشاهدهگر ارایه شده است. عملگر کنترل وضعیت نیز از نوع دو وضعیتی روشن خاموش است که با - یک تابع تبدیل مرتبه دوم بهمراه تاخیر زمانی خالص مدل شده است. استفاده از شبه بیبعدسازی و بیبعدسازی معادلات، علاوه بر کاهش تعداد متغیرهای طراحی، باعث افزایش گستره استفاده از جوابهای بدست آمده و کاهش بار محاسباتی در فرآیند طراحی و بهینهسازی میشود. بطورنمونه در روش شبه بیبعدسازی معادلات، حداکثر سه پارامتر از تعدادپارامترهای مدولاتور پهنا و فرکانس پالس کاهش مییابد یا بعبارت دقیقتر در دیگر پارامترهای سیستم کنترل ادغام میشود. در روش بیبعدسازی معادلات نیز حداکثر چهار پارامتر از تعداد پارامترها کاهش مییابد.بنابراین، معادلات حاصل، ابزار کارآتری را برای مسیله تحلیل و بهینهسازیبدست میدهد. بعلاوه، محدودههای مناسب طراحی بجای تکتک پارامترها که به ازای ماهواره با ممان اینرسی و گشتاور کنترلی مشخص حاصل میشود، برحسب گروهبندیهای پارامترها قابل دستیابی است. مدلدینامیکی تراستر نیز در مدل شبه بیبعد نهایی و مدل بیبعد شده در نظرگرفته شده است. علاوه بر مدولاتور پهنا و فرکانس پالس، معادلات )شبه( بیبعد سیستم کنترل وضعیت با ترکیب بلوک اشمیتتریگر و کنترلگر اصلاحشده نیز ارایه شده است. در نهایت، رفتار چرخه حدی بصورت بیبعدو تاثیر پارامترهای کنترلگر بر آن، نشان داده شده است.

کلیدواژه ها:

کنترل وضعیت ماهواره مدولاتور پهنا و فرکانس پالس - کنترلگر - PI-D اصلاحشده روش مشاهدهگر بیبعدسازی

نویسندگان

سیدحمید جلالی نایینی

استادیارگروه هوافضا تهران، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک

وحید بهلوری

دانشجوی دکتری هوافضادینامیک پرواز و کنترل تهران، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک