بررسی شکل دهی قطعه مخروطی در فرآیند نوین کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی و جریان سیال روبه داخل

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

585

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME25_923

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

بررسی پارامترهای فرآیندی در شکلدهی ورق های فلزی جهت حصول بهقطعه سالم بسیار مهم می باشد. در این مقاله با استفاده از شبیه سازی عددیبه بررسی شکل دهی قطعات متقارن مخروطی پرداخته شده است. فرآیندموردپژوهش در این تحقیق کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی وجریان سیال روبه داخل می باشد که از دو فشار مستقل جهت شکل دهیاستفاده ورق می شود. با توجه به ماهیت فرآیند اثر فشار شعاعی بر منحنیتوزیع ضخامت بررسی شده است. یافته ها نشان داد فشار شعاعی تاثیر بسزاییدر بهبود منحنی توزیع ضخامت دارد. همچنین مقایسه ای بین فرآیند کششعمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی و جریان سیال روبه داخل و کششعمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی صورت گرفت. جهت صحت سنجینتایج شبیه سازی، آزمایش تجربی بر روی ورق مس انجام گرفت. نتایج تطابقخوبی میان شبیه سازی و آزمایش تجربی را نشان می دهد.

نویسندگان

مازیارخادمی
مازیار خادمی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید، مرکز پژوهشی فرآیندهای نوین شکل دهی مواد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

میلادصادقیزدی
میلادصادق یزدی

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک - ساخت و تولید،مرکز پژوهشی فرآیندهای نوین شکلدهی مواد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

محمدبخشی جویباری
محمد بخشی جویباری

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، مرکز پژوهشی فرآیندهای نوین شکل دهی مواد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

عبدالحمیدگرجی ولوکلا
عبدالحمید گرجی ولوکلا

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، مرکز پژوهشی فرآیندهای نوین شکلدهی مواد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل