الگوی بهینه از محل قرارگیری عملگرهای پیزوالکتریک بر توزیع تنش در اطراف شیار در یک صفحه شیاردار تحت کشش با استفاده از الگوریتم بهینه سازی پرندگان (PSO)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 490

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME25_372

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

در این تحقیق به مطالعه محل بهینه قرارگیری عملگرهایپیزوالکتریک در صفحه شیاردار به منظور کاهش بیشینه تنش پرداختهشده است. به منظور بهینهسازی محل قرارگیری عملگرها از الگوریتمبهینه سازی پرندگان استفاده شده است. بدین منظور با در نظر گرفتنحالت های مختلف برای نسبت سفتی عملگرهای پیزوالکتریک به ورق مبنا،محل بهینه عملگرها روی ورق بررسی گردید. مشاهده میگردد کهعملگرها در نقاطی غیر از نقطه بیشینه تنش قرار می گیرند و با تاثیر برجریان تنش در ورق به طور غیرمستقیم تمرکز تنش در ورق را کاهشمی دهند. در انتها با ارایه الگوهای مشخص می توان محل قرارگیریعملگرها را با توجه به جریان تنش پیش بینی کرد. در این تحقیق می توانبیشینه تنش را تا 60 % در ورق کاهش داد. این تحقیق به کمک آزمونتجربی صحت سنجی شده و حداکثر خطای موجود بین نتایج تحلیل ها وآزمون تجربی حدود 5% می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

جواد جعفری فشارکی

استادیار، نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد- گروه مهندسی مکانیک

سعید گلابی

دانشیار، کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی مکانیک

سیدقاسم مدنی

دانشجوی دکتری، کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی مکانیک