بهبود شکل پذیری سیستم های فولادی با استفاده از دورگیری بتنی

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,539

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

052_8095009138

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1384

چکیده مقاله:

سیستم قاب مقاوم خمشی(MRF)به علت آزادی عملدر طراحی داخلیوجایگزینی مطلوب بازشوها، علیرغم ضعف در برابر اثرات P-Δو مشکلات ناشی از تامین گیرداری ، یکی از سیستمهای رایج ساختمانها است. درسیستم فوق به دلیل اتصالات گیردار همواره مسائلی همچون ضعف جوش،وقوع کمانشهای موضعی وعدم استفاده از سختکنندههامطرح شده است.زلزله نرثریچ درامریکا این نواقص را به نمایش گذاشته است.مشکل دیگر این سیستمها جابجایی جانبی نسبتا زیادآنها تحت اثر بار آییننامهای به دلیل برخورداری از نرمی نسبی زیاد میباشد برای محدود کردن جابجایی جانبی بایستی سازه طراحی شده را تقویت کرد که مفهوم آن بطور غیرمستقیم کاهش ضریب رفتار(R) است. در این مقاله این نوع سازهها با دورگیری بتنی تقویت شده و بهصورت سهبعدی با درنظرگرفتن ترک خوردگی در بتن ورفتار غیرخطی فولادو بتن به وسیله نرمافزار ANSYSمدلسازی و با تحلیلدینامیکی غیرخطی و دورگیری مقاطع فولادی با بتن وتشکیل مقطعمرکب،تقویت سازههای فولادی درکمانشموضعیوبهبود شکلپذیری و سختتر کردن سیستم ودرنتیجه محدود کردن جابجاییجانبی وانتقالمفاصلپلاستیک ازستون بهتیر(گامیدرجهت شکلپذیری ویژه)بررسی شده است.

نویسندگان

احمد نیکنام

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

آزاد یزدانی

کارشناس ارشد مهندسی زلزله