تاثیر جغرافیایی معادن سنگآهن در توسعه اقتصادی و فیزیکی شهری(بررسی موردی: شهرستان بافق)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 449

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RNM-2-15_004

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

چکیده مقاله:

شهر بافق در استان یزد و همجواری معادن بزرگی همچون معدن سنگآهن چغارت که به عنوان یکی از قطبهای بزرگ ذخیره آهن خاورمیانه نیز محسوب میشود، قرار دارد. در این پژوهش جهت بررسی و آزمون فرضیههای تحقیق از نمونه تک نمونهای، فریدمن، مدل تغییر T ، و روشهای آماری Excell و Spss جامعه آماری و پرسشنامه، نرمافزارهای آماریاستفاده شده است. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی قرار گرفته است که فعالیتهای مجتمع Swot سهم و معدنی سنگآهن چغارت به چه میزان در توسعه اقتصادی و فیزیکی شهرستان بافق تاثیرگذار بوده است که با استفاده از این نرمافزارها 2 فرضیه پژوهش مورد اثبات قرار گرفت و نتایج آن بدین شرح حاصل گردید؛ از 378 نفر اعضای نمونه جامعه آماری در نرمافزار آماری، دادهها و ارقام بدست آمده عبارتند از: میانگین 4 واریانس 106 درصد و انحراف معیار 325 درصد که با استفاده از آزمون T TEST مقدار -1/206 حاصل گردید و این نتیجه اثبات فرضیه اول پژوهش یعنی فعالیت مجتمع معدنی سنگآهن چغارت در تغییر ساختار اشتغال و درآمدزایی شهر بافق تاثیرگذار بوده است را بدنبال داشت. در فرضیه دوم نیز مقدار میانگین 4، واریانس 196 درصد و انحراف معیار 442 درصد و مقدار T TEST فرضیه دوم -1/183 بدست آمد و این نتیجه نیز فرضیه دوم تحقیق یعنی فعالیت مجتمع معدنی سنگآهن چغارت نقش موثری در توسعه فیزیکی شهر بافق داشته است، را مورد تایید قرار داده است

کلیدواژه ها:

فعالیتهای معدنی ، توسعه اقتصادی و فیزیکی ، اشتغالزایی ، معدن چغارت ، بافق

نویسندگان

عباس غنیپور

کارشناس ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

معصومه حافظ رضازاده

استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

غلامرضا میری

استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان