ارزیابی قابلیتهای گردشگری شهر زنجان و راهبردهای تقویت جذب گردشگر

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 472

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TMS-8-21_002

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1396

چکیده مقاله:

امروزه صنعت توریسم یکی ازموثرترین صنایعی است که علاوه بر منفعت اقتصادی؛ در بسیاری اززمینههای دیگر نیز نقش اساسی ایفاء می کند. متاسفانه کشور ما با وجود توانها و قابلیتهای بسیار در زمینهتوسعه گردشگری نتوانسته سهمی درخور جایگاهش ازگردشگری کسب کند. استان زنجان و بالاخصشهرزنجان نیزاز این قاعده مستثنی نبوده،وبا داشتن پتانسیلهاوظرفیتهای گسترده گردشگری هنوز در ابتدای راه بهره برداری از این توانمندی بالقوه قرار دارد. شناسایی این قابلیتها؛ میتواند این محدوده را به عنوان بخشی ازپیکره پر جاذبه ایران؛ به منطقه مهم جهانگردی تبدیل کند. در این پژوهش جهت شناخت عوامل موثر بر توسعه گردشگری شهرزنجان و ارایه استراتژی و راهبردهای علمی و عملی در راستای توسعه گردشگری ازتکنیکSWOT و به منظور اولویت بندی استراتژیهای تعیین شده از مدل AHP استفاده گردید. روشپژوهش حاضر توصیفی تحلیلی ومتکی برمطالعات میدانی وکتابخانهای نگارندگان و از نوع کاربردیمیباشد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که استراتژی نوع تدافعی )با کسب امتیاز0.763 )دارای برتری نسبی در مقایسه با سایر استراتژی های چهارگانه می باشد. لذا استراتژیهای توسعه گردشگری و جذب توریسم اینشهر بایست به گونه ای تدوین شود که نسبت به رفع نقاط ضعف؛ برطرف ساختن تهدیدهای فرا روی منطقه اهتمام ورزیده و با رویکرد برنامهریزی جامع و راهبردی؛ اقدامات و راهکارهای شایسته ای را در راستای بهینه سازی وضع موجود وساماندهی صنعت گردشگری در این شهربهعمل آورد.

نویسندگان

تقی حیدری

دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

اصغر رشیدی ابراهم حصاری

دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

سیمین تولایی

استاد دانشگاه خوارزمی تهران