طراحی شکل پذیری مقاطع خمشی بتن با مقاومت بالا با یا بودن محصور شدگی

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,265

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

043_5071305227

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1384

چکیده مقاله:

یکی از اصول مهم در ایمن سازی سازه های بتن مسلح در مناطق زلزله خیز شکل پذیر بودن آنهاست. امروزه اجراء بتن های با مقاومت بالا (HSC)در اکثر کشورها از جمله ایران رایج گردیده است. در تحقیق حاضر منحنی ها و جداولی جهت طراحی شکل پذیری اعضاء خمشی که در آنها از بتن با مقاومت بالااستفاده شده است، تهیه شده است. برای مقاطع محصور نشده، با استفاده از این جداول و منحنی ها می توان ضریب شکل پذیری مقطع خمشی را بسهولت بدست آورد. در اعضائی که در آنها از خاصیت محصور شدگی استفاده می شود، طراحی در1000 ، محاسبه گردیده، ε u تهیه گردیده اند، پارامتر εu سه گام انجام می گردد. ابتدا، با استفاده از منحنی هایی که برای محاسبه محاسبه شده و در μ /1000ε u سپس بکمک منحنی هایی که جهت محاسبه ضریب شکل پذیری تهیه شده اند، پارامتر. نهایت در گام سوم، با ضرب نمودن اعداد بدست آمده از دو منحنی فوق، ضریب شکل پذیری مقطع μ بدست می آید

کلیدواژه ها:

شکل پذیری ، مقاطع خمشی ، بتن با مقاومت بالا محصور شده و یا محصور نشده

نویسندگان

علی اکبر مقصودی

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

افشین ایرانمنش

دانشجوی دوره دکترای سازه کرمان بخش مهندسی عمران دانشگاه شهیدباهرن ک