بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل و تعیین عوامل موثر برآن در استان همدان طی سال های 1386-1392

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 611

فایل این مقاله در 64 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSJ-14-1_008

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله:

مقدمه: بیماری سل شایعترین علت مرگ ناشی از بیماریهای عفونی در جهان است و از نظر بار جهانی بیماری، در رتبه دهم قرار دارد. با توجه به افزایش شیوع مجدد این بیماری و عدم کاهش بروز سل ریوی اسمیر مثبت در استان همدان، مطالعه حاضر به منظور بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل و شناسایی عوامل مرتبط با نوع سل در استان همدان انجام شد. روش کار: در این مطالعه، پرونده 842 بیمار مبتلا به سال طی سالهای 1386 تا 1392 مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان همدان مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بیماران شامل سن، جنسیت، محل سکونت و وضعیت بیمار جمع آوری شد. تحلیل دادهها با روش آزمون کای دو و با نرم افزار 22 SPSS صورت گرفت. یافته ها: میانگین سن بیماران 21/75 E= 54/01 سال بود. 425 (50/4 درصد) نفر از بیماران زن بودند. 2/1 درصد بیماران مبتلا به ویروس HIV، 579 (68/7 درصد) نفر مبتلا به سلی ریوی، و 412(71/1 درصد) نفر اسمیر مثبت بودند. بین جنسیت و نوع سل رابطه آماری معنی داری وجود نداشت (0/81 =P). بین محل سکونت و نوع سل رابطه معنی دار بود (0/005 > P). همچنین ارتباط سن و نوع سالی نیز معنی دار بود (0/01 =P). نتیجه گیری: در مطالعه حاضر بیشترین درصد مبتلایان به سال در گروه سنی بالای 70 سال قرار دارند. بنابراین توصیه می شود بیماریابی دقیق تری در این گروه سنی انجام شده تا خطر بروز بیماری کاهش یابد. همچنین با توجه به بالا بودن درصد ابتلای همزمان بیماری سل و HIV بیماریابی، آموزش و اقدامات پیشگیرانه جهت کنترل بیماری سل توصیه میشود.

نویسندگان

رویا نجفی وثوق

دانشجوی کارشناس ارشد آمار زیستی، مرکز پژوهش دانشجویان ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران

قدرت اله روشنایی

استادیار آمار زیستی،مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیر واگیر، دانشکده بهداشت، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

سلمان خزایی

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

ملیحه صفری

کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران