میزان آگاهی پرستاران وماماهای شاغل در بیمارستان های شهر همدان از اصول اخلاق حرفه ای در سال 1392

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 497

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSJ-13-1_004

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله:

مقدمه: علم اخلاق به عنوان یکی از زیر بنایی ترین موضوعات آموزش حرفهای در پرستاری و مامایی محسوب می گردد که بایستی مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی پرستاران و ماماها از اصول اخلاق حرفه ای انجام گردید. روش کار: در این مطالعه توصیفی-مقطعی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 289 نفر از پرستاران و ماماها از بیمارستانهای آموزشی شهر همدان در سال 1392 انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای دو قسمتی بود که بخش اول حاوی اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم اطلاعات مربوط به سنجش آگاهی در حیطه های اخلاق حرفه ای، قانون و مقررات و ارتباطی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 تجزیه و تحلیل شد. برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی شامل همبستگی و آزمون کای دو استفاده شد. سطح معنی داری آزمونها 5 درصد درنظر گرفته شد. یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که 33/2٪ از واحد های پژوهش در محدوده سنی 30-26 سال بودند. 87/9٪ از آنان زن و ٪36/7 سابقه کار 5-1 سال داشتند. بیشترین آگاهی افراد در حیطه اخلاقی حرفه ای (26/6٪) خوب و (68/9٪) متوسط، در حیطه ارتباطی (31/1٪) خوب و ( 63/0٪) متوسط و در حیطه قانونی (1/7٪) خوب و (49/5٪) متوسط بود. از بین متغیرهای مورد بررسی بین حیطه اخلاقی با وضیعت استخدامی و بخش محل خدمت فرد (0/001 -P) بین حیطه قانونی با سابقه کار (0/003 -P) و بین حیطه ارتباطی با بخش محل خدمت فرد ارتباط معنادار وجود داشت (0/003 -P). نتیجه گیری: بیشترین آگاهی واحدها در حیطه اخلاقی و ارتباطی در حد خوب و متوسط و در حیطه قانونی ضعیف بوده است لذا پیشنهاد می گردد کلاس های آموزش مداوم ضمن خدمت جهت افزایش آگاهی آنان برگزار گردد.

نویسندگان

محبوبه رفیعی

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری،مرکز پژوهش دانشجویان ،دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

ناهید محمدی

مربی،مرکز تحقیقات بیماری های مزمن ومادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

فاطمه شبیری

دانشیار،مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

قدرت اله روشنایی

استادیار ،گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران