بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل خارج ریوی در استان همدان طی سال های 1384 تا1390

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 423

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSJ-12-3_001

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف:جهان است. بیماری سل به دو شکل ریوی و خارج ریوی است که 15 درصد موارد سل خارج ریوی است. شایع ترین تظاهر سل خارج ریوی سل غدد لنفاوی است که حدود 40 درصد موارد این نوع از سل را به خود اختصاص داده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل خارج ریوی روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه اپیدمیولوژی است که در آن 250 بیمارسل خارج ریوی شناسایی 16 SPSS انجام شد. بودند. 14 نفر از بیماران پس از شناسایی فوت شدند. میانگین (انحراف معیار) سن بیماران برابر 436 (19/9) سال و 37/6 درصد بیماران بالای 50 سال سن داشتند. میزان بروز سالیانه سل خارج ریوی در استان 2/1 در هر صد هزار نفر به دست آمد. سل غدد لنفاوی با 39٪ بیشترین فراوانی ارگان درگیر را دارا بود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر و مقایسه آن با سایر مطالعات می توان گفت که سیمای اپیدمیولوژیک سل خارج ریوی در استان همدان با سایر نقاط کشور همخوانی دارد. نکته قابل توجه در مطالعه حاضر بیماری یابی نسبتا قابل قبول در شناسایی بیماران خارج ریوی است و حد مورد انتظار یک سوم موارد بیماران سلی،دراین استان مشاهده شد.

نویسندگان

محمد ساعتچی

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان کمیته تحقیقات دانشجویی، همدان ،ایران

قدرت اله روشنایی

استادیار آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران

سلمان خزایی

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

علی ظهیری

کارشناس بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران