کنترل لرز های ساختمان های چندین طبقه با استفاده از سیستم میراگرا

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,284

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_037

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

یکی از روش های مؤثر در کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان ها در برابر بارگذاری دینامی کی ناشی از زلزله استفاده از سیستم های میراگرا می باشد. در این مقاله کنترل لرزه ای ساختمان ها ی چندین طبقه بوسیله سیستم میراگرا مورد بررسی قرار می گیرد. این سیستم مستهل ک کننده نوین ، انرژی ورودی را از طریق وارون نمودن یک لوله که از مصالح شکل پذیر ساخته شده است، جذب می نماید. این سیستم دارای ظرفیت جذب انرژی بالایی بوده و مهمتر از آن مقدار بار تسلیم و سختی آن تا پایان ظرفیتش ثابت باقی می ماند. سیستم مذکور با مقیاسی کوچک در یک سازه یک درجه آزادی نصب و بر روی میز لرزه مورد آزمایش قرار گرفته است [ 1]. نتایج مطالعا ت تجربی انجام گرفته نشان دهنده کارایی خوب این سیستم در کنترل لرز های سازه یک درجه آزادی مذکور میباشد. به منظور تعیین کارایی سیستم میراگرا در کنترل لرز ه ای ساختما نهای چندین طبقه، یک نرمافزار کامپیوتری تحت عنوان EarthQuake طراحی و نوشته ش د. این نرم افزار قادر به شبیه سازی رفتار میراگراو محاسبه پاسخ دینامیکی ساختمان های برشی مجهز شده به این سیستم مستهلک کنندة انرژی تحت اثر هر شتاب نگاشت زمین - لرزة دلخواهی ، می باشد. نتایج مطالعات تئوریک انجام گرفته به کمک این نرم افزار کامپیوتری ، نشانگر عملکرد خوب سیستم مس تهلک کنندة انرژی وارون ساز لوله و کارایی این سیستم در جذب انرژی ورودی از طرف زلزله و کنترل لرزه ای ساختمان های چندین طبقه میباشد. این مطالعات نشان می دهد که بکارگیری سیست مهای مذکور در یک ساختمان چندین طبقه، بیش از شصت درصد جابجایی های نسبی طبقات و بالطبع بیشینه تنش های ایجاد شده در ستون های ساختمان تحت اثر زمین لرزه های مختلف را کاهش می بخشد. از طرف دیگر، مطالعات انجام گرفته نشان می دهند که یک ساختمان مجهز شده به این سیستم ها ی مستهلک کنندة انرژی ، قادر به تحمل چهار زمی نلرزه نسبتاً شدید و پ یدرپی بدون اتمام ظرفیت جاذب های انرژی، میباشد.

نویسندگان

وحید عرب باقری

مهندسین مشاور توتال