بررسی تغییرات میزان فنل کل ارقام زیتون در تعامل بین قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 717

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPPS-40-1_012

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

چکیده مقاله:

نهالهای یکساله زیتون رقم زرد، روغنی، کرونیکی و مانزانیلا در بستری از خاک لومی شنی استریل به میزان 2000 گرم کشت شدند. آزمایش بر اساس طرح کاملاً تصادفی در 32 تیمار و پنج تکرار طراحی گردید: شاهد، نماتد به تنهایی، قارچ به تنهایی و قارچ + نماتد میزان مایه تلقیح نماتد با سه جمعیت2000،3000و4000 لارو سن دوم و در مورد قارچ 10 عدد میکرواسکلروت در هر گرم خاک بستر برای هر گلدان تعیین گردید. میزان ترکیبات فنلی در مراحل 1،10،20و30 روز پس از مایهزنی مورد بررسی قرار گرفت. ده روز پس از مایه زنی در رقم کرونیکی میزان ترکیبات فنلی ریشه در تیمار قارچ+ نماتد جمعیت 4000 تفاوت معنی داری را با شاهد نشان داد p ≤0/05 در 20و30روز پس از مایه زنی میزان ترکیبات فنلی در تیمار قارچ + نماتد جمعیت 4000 با شاهد در رقم روغنی زرد و مانزانیلا در سطح 5% تفاوت معنی دار و نسبت به شاهد بیشتر بود. در این آزمایش میزان ترکیبات فنلی در تیمارهای قارچ + نماتد نسبت به تیمارهای قارچ به تنهایی و نماتد به تنهایی در میزبانها بیشتر بود p ≤0/05 میزان ترکیبات فنلی در ریشه از بیشترین تا کمترین به ترتیب در ارقام کرونیکی، روغنی زرد و مانزانیلا مشاهده گردید.

نویسندگان

آیت الله سعیدی زاده

استادیار و کارشناس گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد

احمد خیری

استادان و دانشیار، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

جواد زاد

استادان و دانشیار، گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

حسن رضا اعتباریان

استاد گروه گیاه پزشکی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران