بررسی فراوانی تک یاخته های رودهای و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان همدان طی سال های 1393-1392

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 479

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJH-22-3_003

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: امروزه آلودگی به عفونت های انگلی یکی از مهم ترین معضلات بهداشتی در سراسر جهان، به خصوص درکشورهای در حال توسعه محسوب می شود. با عنایت به نقش مادران بهعنوان رکن اساسی در حفظ سلامت خانواده، این مطالعه باهدف تعیین میزان شیوع انگل های روده ای و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ودرمانی شهری و روستایی شهرستان همدان صورت گرفت.روش کار : این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی 253 مادر ( 128 مادر روستایی و 125 مادر شهری ) مراجعه کننده به مراکزبهداشتی و درمانی شهرستان همدان انجام پذ یرفت. پس از کسب رضایت آگاهانه، اطلاعات دموگرافیک، نوع آب آشامیدنی،سابقه تماس با دام، نحوه شستشوی سبزیجات، میزان تحصیلات، شغل و ... مادران در پرسشنامه ثبت و نمونه های مدفوع باروش فرمالین- اتر، رنگ آمیزی های تریکروم و زیل نلسون اصلاح شده مورد بررسی قرار گر فتند. اطلاعات بدست آمده باآزمون آماری مربع کای و آزمون دقیق فیشر مورد واکاوی قرار گرفتند.نتایج: از کل مادران مورد مطالعه 52 نفر (20/55%) مبتلا به آلودگی های تک یاخته ای بودند. میزان آلودگی در ساکنین شهر 14/40% و در ساکنین روستا 26/56% مشاهده شد (P=0/02). شایعترین آلودگی انگلی مربوط به بلاستوسیستیس هومینیس با 14/62% و سپس انتامیبا کولی 5/92% بود. همچنین آلودگی به ژیاردیا لامبلیا تنها در 0/79% موارد مشاهده شد. آزمون های آماری بین میزان آلودگی به انگل ها و تماس مستقیم با حیوان، سطح تحصیلات، محل سکونت و شغل رابطه معنی داری را نشان دادند.نتیجه نهایی: نتایج این مطالعه شیوع بالای آلودگی انگلی را در مادران ساکن مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری نشان داد.بنابراین لزوم ارتقای سطح بهداشت و آگاهی های بهداشتی به خصوص در ساکنین مناطق روستایی به منظور کاهش عفونت هایانگلی احساس می شود.

کلیدواژه ها:

بهداشت خانواده ، جمعیت نگاری ، عفونت های تک یاخته ای همه گیری شناسی ، مادران

نویسندگان

مرضیه اسدی

کارشناسی ارشد انگل شناسی مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان

امیرحسین مقصود

دانشیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان