همبستگی سبک رهبری با مشخصات فردی مدیران پرستاریبیمارستانهای آموزشی شهر همدان در سال 1393

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 457

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-24-3_003

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: سبک رهبری مؤثر مدیران پرستاری می تواند در کارکنان پرستاری افزایش انگیزش و رضایت ایجاد کند و کارایی و بهره وری را در بیمارستانهای آموزشی افزایش و نهایتاً سطح سامت جامعه را ارتقا دهد. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی مشخصات فردی مدیران پرستاری با سبک رهبری آنان در بیمارستانهای آموزشی شهر همدان انجام شده است.روش کار: مطالعه ای توصیفی همبستگی بر روی 370 مدیر پرستاری پنج بیمارستان آموزشی (بعثت، فرشچیان، بهشتی، فاطمیه و اکباتان) شهر همدان انجام گردید. پرسشنامه سبک رهبری متزکاس و باردن برای گردآوری داد هها مورد استفاده قرار گرفت. داد هها با نرم افزار SPSS version 16 و استفاده از آمار توصیفی و استنباطی نظیر آزمو نهای ضریب همبستگی پیرسون، تی تست و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافت هها: مدیران پرستاری به ترتیب سبک رهبری غالب انسان گرا یا عدم مداخله را با میانگین نمره 10/45±2/07 از 15 نمره و نهایت سبک رهبری دموکراتیک را با میانگین 7/78±1/27 نمره را در بیمارستانهای آموزشی شهر همدان داشت هاند. بعاوه بین سن، وضعیت تأهل، سابقه کار، تجربه مدیریتی، سطح درآمد و وضعیت استخدامی با سبک رهبری مدیران پرستاری همبستگی معنی داری وجود داشته است P<0/05 نتیجه گیری: با توجه به نقش حیاتی مدیران پرستاری در افزایش کارآیی و بهره وری بیمارستان هایآموزشی ویژگ یهای فردی مدیران پرستاری باید در فرآیند انتخاب آنان مورد ملاحظه قرار گیرد. بعلاوه ملاحظه سبک رهبری دموکراتیک بعنوان سبک رهبری مؤثر برای افزایش بهره وری و روحیه کاری کارکنان پرستاری در برنام ههای آموزش حین خدمت مدیران پرستاری ضروری بنظر می رسد.

نویسندگان

علی بیکمرادی

دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

یدالله حمیدی

دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

علیرضا سلطانیان

دانشیار آمار زیستی، مرکز مدل سازی بیمار یهای غیر واگیر، گروه آمار زیستی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

فاطمه عبدی

کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی و جراحی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،ایران