تبعیت از درمان دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتینوع دو

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 916

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JECH-2-4_002

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: سطح پایین تبعیت دارویی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو یکی از بزرگترین چالشها در درمان و کنترل بیماری است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تبعیت از درمان دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی نوع دو طراحی و اجرا شد. مواد و رو شها: در مطالعه مقطعی حاضر 300 بیمار مبتا به دیابت نوع 2 از خان ههای بهداشتشهرستان تویسرکان در سال 1394 به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خودساخته مربوط به عوامل مؤثر بر تبعیت دارویی و پرسشنامه سنجش میزان تبعیت دارویی بود. پرسشنام هها پس از تائید روایی و پایایی، توسط پرسشگر و به روش مصاحبه حضوری تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه، رگرسیون خطی ساده و چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده گردید. یافته ها: 26/3 درصد بیماران مذکر و 73/7 درصد مؤنث بودند. 65 درصد بیماران بیسواد و 24 درصد دچار عوارض بیماری بودند. 59/4 درصد بیماران تبعیت دارویی ضعیف داشتند. از بین متغیرهای مورد بررسی سن، سطح تحصیات، هزینه مراقب تها و درمان، تیم مراقبت و نظام سامت، عوامل مربوط به درمان و وضعیت بیماری، باورهای مربوط به بیماری، خودکارآمدی، نگران یهای مربوط به مصرف داروبا تبعیت دارویی ارتباط معنیداری داشتند . P˂0/05 نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که تبعیت دارویی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو وضعیت مناسبی ندارد و عوامل متعدد فردی، اقتصادی و اجتماعی روی آن تاثیرگذار است. لذا بایستی در هنگام طراحی مداخات نقش این عوامل در نظر گرفته شود.

نویسندگان

بهزاد غلامعلیئی

کارشناس ارشد، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

اکرم کریمی شاهنجرینی

دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سامت و گروه بهداشتعمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

قدرت اله روشنایی

دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیرواگیر و گروه آمار زیستی،دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

فروزان رضاپور شاه کلائی

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران