کنترل بیولوژیک نماتد Meloidogyne javanica توسط دو عامل آنتاگونیست Pseudomonas fluorescens CHA0, Trichoderm harzianum BI در گیاه گوجه فرنگی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 967

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BIO-3-2_004

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1395

چکیده مقاله:

نماتدهای مولد گره ریشه (. Meloidogyne spp) از مهم ترین نماتدهای پارازیت گیاهی می باشند کهباعث ایجاد خسارت روی اکثر گونه های گیاهی می شود. در این تحقیق به بررسی اثر دو عاملآنتاگونیستی Trichoderma harzianum BI و Pseudomonas fluorescens CHA0 در کنترل بیولوژیکنماتد مولد گره ریشه و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در طی پدیدهالقای مقاومت پرداخته شد. نتایج نشان داد که استفاده از این قارچ و باکتری به طور تلفیقی موجبکاهش معنی دار در فاکتورهای بیماریزایی نماتد نسبت به تیمار باکتری تنها و شاهد (نماتد) گردید. امااین تیمار تلفیقی با تیمار قارچ تنها در کلیه فاکتورها تفاوت معنی داری نشان نداد. نتایج بررسیفعالیت آنزیم پراکسیداز در ریشه گیاه در تیمارهای مشابه نشان داد که تغییرات فعالیت این آنزیم ازروز اول افزایش نشان داد و در روز چهارم به اوج خود رسید و سرانجام در روزهای بعد فعالیت اینآنزیم کاهش پیدا کرد بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز مربوط به تیمار قارچ +باکتری بود که تفاوتمعنی داری با فعالیت آنزیم در تیمار باکتری نداشت. همچنین در بررسی فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیدازمشاهده شد که اوج فعالیت این آنزیم در تیمار قارچ+باکتری طی روز پنجم بعد از مایه کوبی نماتدبود که دارای تفاوت معنی داری با بقیه تیمارها بود. بنابراین هر دو عامل قادر به القا آنزیم دفاعیپراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به طور سیستمیک در کل گیاه از جمله ریشه شده و بدین طریق مانع ازفعالیت نماتد مولد گره ریشه می شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سمیه مختاری

کارشناسی ارشد (مربی)، دانشگاه خلیج فارس

نوازالله صاحبانی

دانشیار، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

حسن رضا اعتباریان

استادیار، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران