تأثیر رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس برشاخص های فیزیولوژیک ناشی از جایگذاری کاتتر وریدی در کودکان خردسال: یک مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 589

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-24-2_002

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: جایگذاری کاتتر وریدی در کودکان بستری متداول، دردناک و ترسناک و در شاخصهای فیزیولوژیک تغییراتی نیز ایجاد م ینماید. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس بر شاخ صهای فیزیولوژیک ناشی از جایگذاری کاتتر وریدی در کودکان خردسالبستری اجرا شده است. روش کار: کارآزمایی بالینی یک سو کوری با استفاده از نمونه گیری در دسترس بر روی 60 کود کخردسال بستری در بخش کودکان بیمارستان بعثت همدان در سال 1394 انجام گردید. در گروه آزمون 30 کودک 5 قطره اسانس اسطوخودوس 2 درصد و در گروه کنترل 30 کودک 5 قطره آب مقطر را به عنوان پلاسبو به مدت 20 دقیقه قبل از ورود به اتاق رگ گیری استنشاق کردند. 30 دقیقه قبل، بلافاصله، 5 و 10 دقیقه بعد از جایگذاری کاتتر وریدی شاخ صهای فیزیولوژیک اندازه گیری شد. داد ههابا استفاده از نرم افزار 16 SPSS و آزمو نهای کای دو، تی مستقل، آنالیز واریانس با انداز ههای تکراری و مقایسه چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافت هها: میانگین تعداد ضربان قلب ) 001 / P = 0 (، درصد اشباع اکسیژن خون شریانی ) 003 / P = 0 ( و تعداد تنفس ) 001 / P = 0 ( کودکان خردسال قبل، بلافاصله، 5 و 10 دقیقه بعد از جایگذاری کاتتر وریدیدر گروه آزمون و کنترل تفاوت آماری معنی داری داشت. نتیجه گیری: رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس تغییرات شاخ صهای فیزیولوژیک ناشی از جایگذاری کاتتر وریدی را در کودکان خردسال بستری کاهش م یدهد و م یتواند بعنوان درمان تکمیلی ساده، ارزان، بی خطر در کودکان خردسال مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی بیکمرادی

دانشیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

معصومه خالق وردی

فوق لیسانس، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

فاطمه چراغی

استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

ایرج صدیقی

استاد، دانشده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران