تحلیل استنادی و ترسیم نقشهی تاریخنگاشتی تولیدات علوم دریایی ایران در دو حوزهی آبی عمان و خلیج فارس

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 720

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CJS-2-1_002

تاریخ نمایه سازی: 29 آذر 1395

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: در این پژوهش سعی برآن است تا وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران علوم دریایی ایران در دوحوضهی آبی خلیج فارس و دریای عمان در پایگاه Web of Science 0993 طی سالهای 2013-1992 بررسی شود مواد و روشها: در این پژوهش با جستجو در پایگاه وب آوساینس و با اعمال محدودیتهای زمانی و مکانی در مجموع تعداد 293 رکورد شناسایی و برای تحلیل و ترسیم نقشهی تاریخ نگاشتی متون علمی مورد مطالعه از فنونتحلیل استنادی و نرمافزار HistCite استفاده شده است. یافتهها: بررسی نوع مدارک نشان داد که مجموع 396 رکورد در 6 قالب مختلف به زبان انگلیسی و با همکاری 1036نویسنده با وابستگی 313 مؤسسه در 199 مجله منتشر شدهاند. نشریهی Iranian Journal of Fisheries Sciences بیشترین تعداد مقالات را منتشر کرده است. محاسبه نرخ رشد سالانه تولیدات مورد بررسی عدد 59 % را نشان دادهمچنین ضریب همکاری با عدد 0/68 نشان از همکاری خوبی در بین نویسندگان ایرانی دارد. در نقشه تاریخنگاشتی نیز به ترتیب 5 و 6خوشه موضوعی براساس Total Local Citation Score (TLCS) و Total Global Citation Score (TGCS) تشکیل شدهاند. نتیجهگیری: نتایج نشان داد که روند رشد تولیدات علمی در دو حوضهی آبی طی سالهای مورد مطالعه، بصورتافزایشی از یک عنوان در سال 1993 به 80 عنوان در سال 2013 رسیده است. همچنین موضوعات تأثیر فلزات سنگین بر رسوب و آبزیان ، آبسنگهای مرجانی و شناسایی آبزیان مهمترین موضوعات خوشههای نقشه تاریخنگاشتی هستند.

نویسندگان

معصومه دالوند

کتابخانه و مرکز اسناد، پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی، تهران، ایران

همیرا آگاه

پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی، تهران، ایران.