تاثیر طراحی بر بهبود رفتارمطالعه موردی: رفتار آموزشی یک سازمان دولتی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 464

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IBSCONF02_157

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1395

چکیده مقاله:

در این مقاله نقش راهبردی طراحی و نوع تفکر طراحی در محیطهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. با نگرشی بهدیدگاههای مبتنی بر منابع، مقاله حاضر برگرفته از پرسش اصلی این تحقیق است که آیا بوسیله طراحی و تفکر طراحیمیتوان رفتار کاربر را بهبود بخشید؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال سعی گردید با مطرح نمودن طیفی از نتایج کاربردیجنبههای مختلف طراحی، نوع تفکر طراحی و تاثیرات مثبت آنها بر روی رفتار کاربر، به بررسی درکی فراتر از نیازهای کاربر وتوسعه یک محصول پرداخته شود و همچنین با استفاده از روش مطالعه موردی بر روی طرح ارائه شده، تاثیر مداخلات طراحیو این نوع تفکر را بر بهبود رفتار یادگیری پرسنل یک سازمان بررسی نمودیم و با استفاده از مدل ترامپ در طرح ارائه شدهآشکار ساختیم که چگونه به وسیله طراحی و نوع تفکر طراحی میتوان موجبات بهبود رفتار یادگیری پرسنل سازمان را فراهمساخت که نتیجه آن؛ مبین تاثیر مثبت این نوع تفکر و توسعه رفتار پایدار است. علاوه بر آن در کنار عوامل موثر نقل شده درمقاله از سوی صاحبنظران این حوزه از طراحی، به عامل اثرگذار دیگری تحت عنوان تأثیر آگاهی دهنده دست یافتیم کهمیتواند بر بهبود رفتار کاربران در جهت شیوه صحیح مصرف، نقش قابل ملاحظهای ایفا نماید

نویسندگان

ملیحه پاشایی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی دانشگاه تهران

محسن حسینعلی

کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت

سمیه پاشایی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پژوهشگر آزاد