بررسی تاثیر آموزش بکارگیری الگوی خود مراقبتی اورم بر ابعاد روانی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 491

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-23-2_005

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

چکیده مقاله:

مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری پیش رونده سیستم عصبی مرکزی است و تاثیرات منفی روی کیفیت زندگی بیماران دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش بکارگیری الگوی خود مراقبتی اورم بر ابعاد روانی کیفیت زندگی بیمارانمولتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی 47 نفر از بیماران مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر همدان درسال 3131 با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. ابتدا پرسشنامه ابعاد روانی کیفیت زندگی بیماران توسط هر دو گروه تکمیل گردید. 2 7 جلسه برنامه آموزشی بر اساس نیازهای -بیماران برای گروه آزمون اجرا شد. بعد از دو ماه در گروه آزمون مجددا پرسشنامه کیفیت زندگی توسط دو گروه تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های کای دو، تی زوجی و مستقل استفاده گردیدنتیجه نهایی: نتایج نشان داد که آموزش برنامه خود مراقبتی اورم موجب بهبود ابعاد روانی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا بهمولتیپل اسکلروزیس می شود. این مداخله ی غیر تهاجمی، کم هزینه و مکمل مداخلات طبی می تواند مورد توجه مراکز حمایت کننده بیماران مولتیپل اسکلروزیس قرار گرفته و بکار رود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مسعود خداویسی

مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

مرضیه رحمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

غلامحسین فلاحی نیا

مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

منوچهر کرمی

گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران